logo-1

Get In Touch With Us

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠ

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸੈਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ lਉਹ ਅਕਸਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨl ਬੁਖ਼ਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l ਮੀਨੋਪੋਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ l

ਆਕਾਰ

ਇੱਕ ਆਮ ਅੰਡਾਸ਼ਯ 2cm x 3cm (ਇੱਕ ਬਦਾਮ ਦਾ ਆਕਾਰ) ਹੈ l ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 1 ਤੋਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ lਇੱਕ ਫੋਲੀਕਾਊਲੂਲਰ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਪਤਾਲ, ਜੇ ਅੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ lਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਸ ਵਿਚ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਪਦੇ ਹਨ lਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਮਾਸ 6cm – 8cm ਵਿਆਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ l

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ l ਆਓ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ?

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ – ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪਹੁੰਚ

ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ
Cyst < 3cm ਕੋਈ ਫਾਲੋ ਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l Cyst 5-7cm ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਗਲ਼ੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਆਕਾਰ 3-5cm, ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ l ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ l Cyst > 7cm ਐਮਆਰਆਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ (ਸਧਾਰਣ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ) ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (ਗਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਖੇਤਰ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈl

ਲੱਛਣ

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗਾਇਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਪੇਟ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-

 • ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਭੋਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ
 • ਪੇਟ ਵਿਚ ਫੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ
 • ਮਤਲੀ
 • ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ
 • ਅਸਾਧਾਰਣ ਖ਼ੂਨ
 • ਭਾਰ ਵਧਣਾ
 • ਬਲੈਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਜਾਂ ਪੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਵਿਚ ਦਰਦ,

ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ-

 • ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਸਲੀ ਜਾਂ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਟੌਸਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l
 • ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈl
 • ਬੇਹੋਸ਼ੀ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
 • ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਤਲੀ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਮਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ (ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗੱਠ) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ l ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਇੱਕ ਸੁੰਘਦੇ ਫੋਕਲ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ, ਸੈਕ ਜਾਂ ਫੋੱਲੀਸਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤਰਲ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈl

ਕਾਰਨ

 • ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ l
 • ਕੁਝ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l
 • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ (corpus luteum) ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ l
 • ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ l
 • ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੀਸਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈl
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗੱਠ – ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਠੀਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗੱਠ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-

 • ਫੋਲਿਕੁਲਰ ਗੱਠ- ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ 14 ਵੇਂ ਦਿਨ (28 ਦਿਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ), ਇਕ ਅੰਡੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲੋਪਾਈਅਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ l ਇੱਕ ਫੋਲੀਕਾਇਲਰ ਗਠੀਏ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੋੱਲੀਸਲ rupturesਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l
 • ਕਾਰਪੁਸ ਲਿਊਟਮ ਗੱਠ- ਫੋਕਲ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਗਰਭ ਲਈ ਇੈਸ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਗੈਸਟਰੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ l ਇਸ ਕਰਕਲ ਨੂੰ ਹੁਣ corpus luteum ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਪੁਸ ਲਿਊਟਮ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਗੱਮ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਹਨl
 • ਹਾਇਮਰੈਜਿਕਗੱਠ- ਇੱਕ ਐਡਨੇਕ੍ਸਲਪੁੰਜ ਜ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪਲਾਸਿਕਲਰਬਰੂਕਾਰਪੁਸਲਿਊਟਮਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ l ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋਰਜੈਜਿਕਅੰਡਾਸ਼ਯ ਗਠੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l
 • ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੱਠ – ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਾਇਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-

  • ਡਾਈਮੌਇਡ ਗੰਠ – ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਰਟੋਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਟਿਸ਼ੂ, ਵਾਲ, ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਦੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭ੍ਰੂਣ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ l ਉਹ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ, ਲਾਗ, ਫਟਣ ਅਤੇ ਵਿਰਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਅੰਡਕੋਸ਼ (ਅੰਡਾਸ਼ਯ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਰਮ ਨੁਕਸ ਇੱਕ ਟੋਟਿਪੋਟੇਨਸ਼ਿਅਲ (ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਉੱਗਣ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ) ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ l ਡਾਈਮਾਇਡ ਗੱਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਹੈ. 15% ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ l ਡਾਈਮੌਇਡ ਗੱਠ ਦਾ ਆਕਾਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੇ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਅਨਕਣ, ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਮਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ 2% ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l
  • ਸਿਸਟਾਡੇਨੋਮਾਸ – ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮੀਦਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈl ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈl

  ਸਿਸਟਾਡੇਨੋਮਾਸਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ

  • ਸੌਰਸ ਸਿਸਟਾਡੇਨੋਮਾ- ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੌਰਸ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ l ਇਹ 40 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਲਗਭਗ 15-20% ਕੇਸ ਦੁਵੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਐਂਡੋਮੈਟਰ੍ਰੀਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਬਹੁਤੇ ਟਿਊਮਰ ਅਸਾਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇl ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੇਟ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਲਵਿਕ ਦਰਦ lਕੁਝ ਟਿਊਮਰ ਟੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨl
  • ਮਯੂਸੀਨਸ ਸਿਸਟਾਡਾਮਾਮਾ- ਉਹ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਲਕੇਸ (ਮਲਕ) ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ l ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪੁੰਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਯੋਨੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ l ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
  • ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਮਾਸ- ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਐਂਡੋਮੈਰੀਟ੍ਰਿਕ ਸੈੱਲ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ (ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਮਾਸ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਚਾਕਲੇਟ ਸਾਈਟੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟਿਸ਼ੂ ਖ਼ੁਦ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਹ ਗਠੀਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l
  • ਪੌਲੀਸੀਸਟਿਕਅੰਡਕੋਸ਼- ਪੌਲੀਸੀਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਆਂਡਰੇਜਨ ਨਾਮਕ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ lਇਸ ਵਾਧੂ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈl ਪੌਲੀਸੀਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੰਜਾਪਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈl ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ l ਪੀਸੀਓਐਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈl
  • ਪੈਰਾ-ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠ- ਪੈਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਡਾਸ਼ਯ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੱਠ ਹੈ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ-ਟਿਊਬਾਲ ਸਾਈਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲੋਪਿਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਐਡੇਨੇਸ ਵਿੱਚ ਐਪੀਟੈਲਿਅਮ ਲਾਇਨ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਭਰਿਆ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l ਬਹੁਤੇ ਫੁੱਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਮ ਹਨ, ਅਕਾਰ 1cm-8cm ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ l ਇਹ ਗੱਠਿਆਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ l ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਲੱਛਣ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l

  ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

  ਪੇਲਵੀਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਮੇਨੋਓਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਪਤਾਲ ਕਸਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਪੇਲਵਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ l ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-

  • ਅੰਡਾਸ਼ੁਰੀ ਟੋਰਸ਼ਨ- ਅੰਡਾਸ਼ਯ (ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਟੌਸੌਨ) ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈlਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਚਾਨਕ ਪੇਲਵਿਕ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ. ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੀ ਮੱਸਲੀ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ l
  • ਵਿਗਾੜ ਆਕਾਰ-ਜਦੋਂ ਗਠੀਏ ਦੀ ਧਡ਼ਕਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ lਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ l

  ਨਿਦਾਨ

  ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਊਡਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨl ਜੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ l

  • ਪੇਲਵਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ- ਪੇਲਵਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਯੋਨੀ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਗੰਢ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਯੋਨੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ l
  • ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ- ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤਾਲ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਸ਼ਕਲ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ (ਠੋਸ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ) ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ l
  • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂਚ- ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਪੁਸ ਲਿਊਟੌਮ ਪਤਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ l
  • CA 125 ਖੂਨ ਟੈਸਟ – ਜੇ ਗੱਠਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ CA 125 ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ lਕੈਂਸਰ ਐਂਟੀਜੇਨ 125 (ਸੀਏ 125) ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਪਰ ਐੱਲਏਟਿਡ ਸੀਏ 125 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡੋਥ੍ਰੈਰੀਓਸਿਸ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਫਾਈਬ੍ਰੋਡਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਲਵੀਕ ਇਨਹਲਾਮੇਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l
  • ਹੋਰ ਬਲੱਡਟੈਸਟ- ਜੇ ਇਕ ਔਰਤ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ LDH (ਲੈਕਟੇਟ ਡੀਹਾਈਡੋਜੇਨੇਸ), AFP (ਅਲਫ਼ਾ-ਫੇਫੋਪ੍ਰੋਟਿਨ ਅਤੇ HCG (ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਰੀਓਨੀਕ ਗੋਨਾਡੋਟ੍ਰੋਪਿਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰਸਟੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਠੀਏ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਰਮ ਦੀ ਸੈੱਲ ਟਿਊਮਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ l
  • ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ – ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਯੰਤਰ l ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਛੋਟੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਟਿਊਮਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਸਿਕਾ ਨੋਡ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ l
  • ਐਮਆਰਆਈ- ਮੈਗਨੈਟੀਕਲ ਰੈਜ਼ੋਨਾਈਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਲ਼ੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਆਰਆਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ l

  ਇਲਾਜ

  ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਕਿਸਮ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ l ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ-

  • ਨਿਰਿੱਖਿਕ ਉਡੀਕ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤਾਤਰ ਗਾਇਬ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ l ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਛੋਟਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਭਰਿਆ ਪਤਾਲ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਗਠੀਏ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ l
  • ਜਨਮ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਗੋਲੀਆਂ- ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਗੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ l
  • ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ- ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਨਸਿੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ l ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਲਵੀਕ ਗੌਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈl ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ l
  • ਲੈਪਰੋਟਮੀ- ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਠ ਹੈ, 5cm ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ l ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕਰਨਗੇ l

  ਰੋਕਥਾਮ

  ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੰਠ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਟੀਨ ਗਾਇਨੇਕੌਜੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਡਾਇਨਾਸਿਕ ਗੌਣ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਗਪਗ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ l

  ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ – ਡਾ. ਸਵੈਤਾ ਗੁਪਤਾ (ਮੈਡੀਕਵਰ ਫਾਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)

  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ l ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ l ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਗਰੱਭਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ l ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਔਰਤ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਪੜਾਅ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਭਰੂਣ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਗਨੀ-ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਸਟਾਫ਼ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜਿਸਟਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ l

  ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

  ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਰਨੋਪੌਸਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ l ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲ਼ੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l ਪ੍ਰੇਮੀਨੋਪੌਜ਼ਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਇਹ ਐਂਡੋਮੈਟੋਰੀਓਮਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੌਲੀਸੀਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਲ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹਾਰਮੋਨ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ l ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗੱਠਿਆਂ, ਸਾਈਟਾਡੇਡਾਓਮਾਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਈਮੌਇਡ ਸਾਈਸਟਜ਼ ਫਾਰਟੀਲਿਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ l

  ਮੇਨੋਨਾਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨੋਓਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾਅ ਜਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ l ਅਤੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗੱਠੜੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l

  ਮੈਡੀਕਵਰਵਰ ਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਦੀ ਕਸਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

  • ਮੈਡੀਕਵਰਵਰ ਫਰਟਿਲਿਟੀ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ – ਬਾਂਝਪਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਹੈ l
  • ਮੈਡੀਕਵਰਵਰ ਫਰਟਿਲਿਟੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ l ਇੱਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ l ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ l ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਂਝਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ l ਕੁਝ ਗਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਕੁਝ ਪੌਲੀਸਿਸੀਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਐਂਡੋਔਮਿਅਮੋਮਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਝਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ l ਮੈਡੀਕਵਰ ਫਰਟਿਲਿਟੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੌਲੀਸੀਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ, ਟਿਊਮਰ, ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਈਵੀਐਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ l

  Frequently Asked Questions


  ਕੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੱਠਿਆਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
  ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇਹਨ ?
  ਕੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
  ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ਦੇ ਗਠੀਏ ਫੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
  ਅੰਡਕੋਸ਼ਦਾ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
  ਕੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ਦੀ ਗੰਠਦੇ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
  ਅੰਡਕੋਸ਼ ਫੋੜੇ ਬਾਂਝਪਨਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?